Mis à jour le 20/07/23

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสถาบันวิจัย IRD คือการทำให้วิทยาศาสตร์และการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับอย่างเท่าเทียม ในบริบทนี้จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการฝึกอบรมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญผ่านโครงการวิจัยต่างๆดังกล่าว

นอกจากนี้  IRD ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สถาบันในโครงการวิจัยทั้งหมดให้มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการการฝึกอบรมหรือการสอนผ่านการวิจัย หรือเป็นลักษณะความร่วมมือทวิภาคีระหว่างนักวิทยาศาสตร์ หรือโครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่

 

เพิ่มศักยภาพการทำงานโครงการวิจัยในระดับท้องถิ่น

 

การเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของชุมชนในประเทศที่ต้องการพัฒนา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ IRD โดยจัดตั้งโครงการเฉพาะและให้การสนับสนุนตั้งแต่รายบุคคลไปจนถึงการสนับสนุนในระดับสถาบัน

เงื่อนไขของการสร้างขีดความสามารถให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ODD) ตามที่องค์การสหประชาชาตินำมาใช้ในปี 2558 เป้าหมายข้อ 17 ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน  สำหรับประเทศด้อยพัฒนานั้นเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ ODD.

 

การจัดกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนา 3 แขนง:

  • สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพรายบุคคลในโครงการวิจัย  ARTS, ทุนหลังปริญญาเอก, การขับเคลื่อนในประเทศภูมิภาคเขตใต้และเขตเหนือ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดโครงสร้างโครงการฝึกอบรมโดยกลุ่ม  JEAI  และ GDRI
  • ส่งเสริมการจัดทำโครงสร้างสถาบันวิจัยในพื้นที่ประเทศภูมิภาคเขตใต้ และการบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อม การวิจัยระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือ เช่น LMI และโครงการฝึกอบรมจากพันธมิตรต่างๆ

 

สำนักงานตัวแทนสถาบันวิจัย IRD ไม่รับเป็นฐานต้นทางการส่งเอกสารคำขอต่างๆ การส่งเอกสารคำขอต้องมาจาก UMR หรือนักวิจัยของสถาบันวิจัย IRD โดยเฉพาะเท่านั้น

IRD มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายที่เปิดกว้าง เช่น หลักสูตรแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย เวิร์คชอป หรือการจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางสถาบันยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุน ARTS) ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผลัดเปลี่ยนกันระหว่างทีมวิจัยของ IRD และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยในประเทศภูมิภาคเขตใต้

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ยังสามารถขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรอย่าง Hubert Curien (PHC) SIAM ซึ่งดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ (MEAE) และกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (MESRI)