ในประเทศไทย สถาบันวิจัย IRD ได้ขับเคลื่อนและผลักดันโครงการวิจัยตามลำดับความสำคัญสามประการที่ตอบสนองต่อสาระสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสังคม

Chemical analysis of the water carried out by the IRD

© François Carlet-Soulages

Chemical analysis of the water carried out by the IRD

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยเหล่านี้มีหัวใจหลักในการเสนอความร่วมมือจาก IRD ในรูปแบบสหวิทยาการ มีเป้าหมายปฎิบัติการที่จะกระชับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคใต้และประเทศในเขตภูมิภาคเหนือเส้นศูนย์สูตร โดยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทักษะและวิทยาการต่างๆระหว่างทีมงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในสาขาดังต่อไปนี้:

 • สาขาสิ่งแวดล้อม : การศึกษาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • สาขาสาธารณสุข: การศึกษาโรคติดเชื้อ พาหะนำโรค และโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อประชากรไทย
 • สาขาสังคมศาสตร์: การศึกษาพลวัตของเมือง การใช้ธรรมาภิบาล และประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการวิจัยหลัก

 

โครงการวิจัยด้านสาธารณสุข

 

 • BioVectrol: ชีววิทยาและการควบคุมยุง พาหะนำโรคในประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2567)
 • DisCoVer: วงจรธรรมชาติวิทยาของเชื้อ SARS-CoV2: การอุบัติของโรค และแหล่งระบาด (2563-2565)
 • INGENIOUS: นวัตกรรมทางเทคนิคในการตรวจหาเชื้ออาร์โบไวรัสที่แพร่ขยายขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2563-2565)
 • โปรแกรม iTAP: การลดการแพร่เชื้อของไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก (2555-2565)
 • NAPNEUNG: การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรอง HIV ระยะแรก (2558-2562) และ ระยะที่สอง
 • QUALI-DEC: การหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนางผดุงครรภ์และผู้ดูแลในการตัดสินใจที่ดีเพื่อเตรียมการผ่าคลอด (2020-2025)
 • ZIKAHOST: ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในระบบประสาทจากไวรัสซิก้า (2561-2565)

 

โครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 • BufFarm One Health SEA: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับองค์ความรู้ในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม (2563-2566)
 • HAZE: มิติทางสังคมและนิเวศวิทยาของมลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย (2561-2565)

 

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

 • งานวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือวัดความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเครื่องดักจับการสำรวจระยะไกล (2564-2566)
Trouée dans la canopée

© Geneviève Michon

กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ (JEAI)

JEAI คือการรวมกลุ่มนักวิจัยจากประเทศในเขตภูมิภาคใต้ (อย่างน้อย 3 คน) สร้างสรรค์โครงการวิจัยและการฝึกอบรม โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยวิจัยของ IRD  โครงการวิจัยผลักดันให้กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในสาขางานวิจัย ทั้งนี้พันธมิตรจากสถาบันต่างๆจะช่วยทำให้กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่นี้มีพื้นที่ในแวดวงสาขาวิทยาศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลุ่มนักวิจัย (JEAI)  ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2565:

 • JEAI BIMOMS - การสร้างแบบจำลองความหลากหลายและกระบวนการทางชีวภาพต่างๆจากระบบนิเวศป่าสู่กระบวนการระดับภูมิภาค
Recherches en laboratoire sur le Paludisme

© Justine Montmarche

ห้องปฏิบัติการผสมผสานระดับนานาชาติ (LMI)

LMI เป็นโครงการวิจัยที่ก่อตั้งและบริหารงานร่วมกันระหว่าง IRD และพันธมิตรท้องถิ่น(มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย) ที่มีแนวคิดสายวิทยาศาสตร์ทิศทางเดียวกันและรูปแบบเหมือนกัน โครงการวิจัยของ LMI  ส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยแบบสหวิทยาการที่ผนึกรวมเป็นโครงสร้างปฏิบัติการของการวิจัยอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบของประเทศพันธมิตรแบบทวิภาคี หรือระดับท้องถิ่น

LMI ระดับท้องถิ่นในประเทศไทยยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน:

 • LMI Presto - การศึกษาความเข้าใจเพื่อบรรเทาการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คนในแหล่งที่ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Rizière irriguée, Thaïlande

© François Molle

กลุ่มวิจัยระหว่างประเทศ (GDRI)

GDRI เป็นกลุ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการของฝรั่งเศสร่วมกับต่างประเทศโดยมีประเทศกำลังพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งประเทศในกลุ่ม ทำงานการวิจัยเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ร่องความกดอากาศต่ำแถบเส้นศูนย์สูตร นอกจากนี้ GDRI ยังเป็นกลุ่มที่มีคณะกรรมการเพื่อประสานงานทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์พันธมิตรชาวไทยได้เข้าร่วมทำงานในกลุ่มใน GDRI ทั้งสองแห่ง:

 • GDRI COMPACSOL - การบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของดินเพื่อลดความเสื่อมโทรมทางกายภาพและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
 • GDRI SOOT-SEA - ผลกระทบของฝุ่นแบล็คคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 Formation à l'écriture scientifique, Thailande

© IRD - Esthere Garnier

Formation à l'écriture scientifique : de jeunes chercheurs et doctorants venus de plusieurs pays de la sous-région du Bassin du Mékong pour perfectionner leur méthodologie en lecture critique et rédaction d’articles scientifiques.

การฝึกอบรมในประเทศไทย

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของสถาบันวิจัย IRD คือการทำให้วิทยาศาสตร์และการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับอย่างเท่าเทียม ในบริบทนี้จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการฝึกอบรมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญผ่านโครงการวิจัยต่างๆดังกล่าว

 

นอกจากนี้  IRD ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สถาบันในโครงการวิจัยทั้งหมดให้มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการการฝึกอบรมหรือการสอนผ่านการวิจัย หรือเป็นลักษณะความร่วมมือทวิภาคีระหว่างนักวิทยาศาสตร์ หรือโครงการของนักวิจัยรุ่นใหม่

 

เพิ่มศักยภาพการทำงานโครงการวิจัยในระดับท้องถิ่น

 

การเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของชุมชนในประเทศที่ต้องการพัฒนา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ IRD โดยจัดตั้งโครงการเฉพาะและให้การสนับสนุนตั้งแต่รายบุคคลไปจนถึงการสนับสนุนในระดับสถาบัน

เงื่อนไขของการสร้างขีดความสามารถให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ODD) ตามที่องค์การสหประชาชาตินำมาใช้ในปี 2558 เป้าหมายข้อ 17 ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน  สำหรับประเทศด้อยพัฒนานั้นเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ ODD.

 

การจัดกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนา 3 แขนง:

 • สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพรายบุคคลในโครงการวิจัย  ARTS, ทุนหลังปริญญาเอก, การขับเคลื่อนในประเทศภูมิภาคเขตใต้และเขตเหนือ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดโครงสร้างโครงการฝึกอบรมโดยกลุ่ม  JEAI  และ GDRI
 • ส่งเสริมการจัดทำโครงสร้างสถาบันวิจัยในพื้นที่ประเทศภูมิภาคเขตใต้ และการบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อม การวิจัยระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือ เช่น LMI และโครงการฝึกอบรมจากพันธมิตรต่างๆ

 

สำนักงานตัวแทนสถาบันวิจัย IRD ไม่รับเป็นฐานต้นทางการส่งเอกสารคำขอต่างๆ การส่งเอกสารคำขอต้องมาจาก UMR หรือนักวิจัยของสถาบันวิจัย IRD โดยเฉพาะเท่านั้น

IRD มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายที่เปิดกว้าง เช่น หลักสูตรแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย เวิร์คชอป หรือการจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางสถาบันยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุน ARTS) ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผลัดเปลี่ยนกันระหว่างทีมวิจัยของ IRD และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยในประเทศภูมิภาคเขตใต้

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ยังสามารถขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรอย่าง Hubert Curien (PHC) SIAM ซึ่งดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ (MEAE) และกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (MESRI)