Mis à jour le 15/09/23

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศหลายแห่ง

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสถาบัน มีทีมงานในพื้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษาฯของไทย ตลอดจนสถาบันอื่นๆ ของฝรั่งเศสในประเทศไทย

รายชื่อพันธมิตรของสถาบัน IRD ที่มีนักวิจัยดำเนินโครงการในความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน:

พันธมิตรหลักทางด้านวิชาการของไทย

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลัก ในประเทศไทย

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยพันธมิตรหลักประเทศฝรั่งเศส
 • ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา
 • สถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส
 • สำนักงานโรคติดเชื้ออุบัติใหม่แห่งประเทศฝรั่งเศส

 

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลักนานาชาติ

 • สถาบันศึกษาตะวันออกไกลแห่งประเทศฝรั่งเศส
 • สหภาพยุโรป
 • มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย เมืองมาโนอา สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยแห่ง Hué ประเทศเวียดนาม
 • สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา
 • สถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา
 • สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
 • องค์การอนามัยโลก (สวิสเซอร์แลนด์)

 

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลักของประเทศฝรั่งเศส

 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัย เอดส์ แห่งชาติ
 • ศูนย์การแพทย์และมหาวิทยาลัยเมืองก็อง
 • สภาวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สำนักผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยแห่งเมือง ก็อง แคว้นนอร์มังดี
 • มหาวิทยาลัยแห่งเมือง มงเปอลิเย่