นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาสถาบันวิจัย IRD ได้พัฒนาโครงการวิจัยมากมายในประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุข ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการวิจัยต่างๆได้รับการพัฒนาและดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนนักวิจัยอิสระหรือในสังกัดอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเน้นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาไปในกลุ่มระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร สถาบันยังช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับทีมงานคนรุ่นใหม่อย่าง (JEAI)

ปัจจุบันสถาบันมีนักวิจัยประจำ 3 ท่านพำนักอยู่ในประเทศไทย และอีกหลายสิบท่านที่มีกรอบงานโครงการวิจัยเกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สำนักงานของสถาบัน IRD ในประเทศไทยได้ย้ายมาที่ทำการใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และเป็นศูนย์ประสานงานดูแลกิจกรรมและการบริหาร ครอบคลุมสำนักงาน IRD ในอินเดีย เมียนมาร์ เนปาล และบังคลาเทศด้วย

 • 12

  นักวิจัยที่ดำเนินงานโครงการวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบัน

 • 15

  โปรแกรมงานวิจัยในปัจจุบัน

 • 425

  ผลงานที่ได้ตีพิมพ์แล้วสำหรับงานวิจัยในความร่วมมือกับพันธมิตรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2560

12

15

425

นักวิจัยที่ดำเนินงานโครงการวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบัน

โปรแกรมงานวิจัยในปัจจุบัน

ผลงานที่ได้ตีพิมพ์แล้วสำหรับงานวิจัยในความร่วมมือกับพันธมิตรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2560

ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานสถาบันวิจัย  IRD ประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารเกษมอุทยานิน

เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน

10330 กรุงเทพฯ

 

ติดต่อ

โทรศัพท์: +66 (0)2 252 34 05

อีเมล :  thailande@ird.fr

JEAI BIMOMS - Equitable partnership between NBT & IRD researchers

© Guillaume Marchand

JEAI BIMOMS is the result of a partnership between NBT and IRD

พันธมิตรของสถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทย

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศหลายแห่ง

 

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสถาบัน มีทีมงานในพื้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการอุดมศึกษาฯของไทย ตลอดจนสถาบันอื่นๆ ของฝรั่งเศสในประเทศไทย

รายชื่อพันธมิตรของสถาบัน IRD ที่มีนักวิจัยดำเนินโครงการในความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน:

พันธมิตรหลักทางด้านวิชาการของไทย

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลัก ในประเทศไทย

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมศิลปากร
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลักนานาชาติ

 • สถาบันศึกษาตะวันออกไกลแห่งประเทศฝรั่งเศส
 • สหภาพยุโรป
 • มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย เมืองมาโนอา สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยแห่ง Hué ประเทศเวียดนาม
 • สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา
 • สถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา
 • สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
 • องค์การอนามัยโลก (สวิสเซอร์แลนด์)

สถาบันวิจัยพันธมิตรหลักของประเทศฝรั่งเศส

 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัย เอดส์ แห่งชาติ
 • ศูนย์การแพทย์และมหาวิทยาลัยเมืองก็อง
 • สภาวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สำนักผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยแห่งเมือง ก็อง แคว้นนอร์มังดี
 • มหาวิทยาลัยแห่งเมือง มงเปอลิเย่