Mis à jour le 15/09/23

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาสถาบันวิจัย IRD ได้พัฒนาโครงการวิจัยมากมายในประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุข ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการวิจัยต่างๆได้รับการพัฒนาและดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนนักวิจัยอิสระหรือในสังกัดอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเน้นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาไปในกลุ่มระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม

สถาบันวิจัย IRD ในประเทศไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร สถาบันยังช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับทีมงานคนรุ่นใหม่อย่าง (JEAI)

ปัจจุบันสถาบันมีนักวิจัยประจำ 6 ท่านพำนักอยู่ในประเทศไทย และประมาณยี่สิบท่านที่มีกรอบงานโครงการวิจัยเกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สำนักงานของสถาบัน IRD ในประเทศไทยได้ย้ายมาที่ทำการใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และเป็นศูนย์ประสานงานดูแลกิจกรรมและการบริหาร ครอบคลุมสำนักงาน IRD ในอินเดีย เมียนมาร์ เนปาล และบังคลาเทศด้วย

 • มากกว่า

  70

  ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในประเทศไทยในปี 2022

 • 18

  โปรแกรมงานวิจัยในปัจจุบัน

 • 446

  ผลงานที่ได้ตีพิมพ์แล้วสำหรับงานวิจัยในความร่วมมือกับพันธมิตรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2561

มากกว่า

70

18

446

ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในประเทศไทยในปี 2022

โปรแกรมงานวิจัยในปัจจุบัน

ผลงานที่ได้ตีพิมพ์แล้วสำหรับงานวิจัยในความร่วมมือกับพันธมิตรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2561

ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานสถาบันวิจัย  IRD ประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารเกษมอุทยานิน

เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน

10330 กรุงเทพฯ

 

ติดต่อ

โทรศัพท์: +66 (0)2 252 34 05

อีเมล :  thailande@ird.fr